STZ Informatik

Michael Schlamovitz

Behovene er næsten altid de samme:

  • at digitalisere administrative rutiner
  • at hive brugbar information ud af eksisterende data
  • at reducere bøvl- og fejlprocenten.

STZ Informatik leverer specialdesignet software til løsning af administra-tive opgaver. Løsningerne tager altid udgangspunkt i kundens ønsker og behov: Jeg opfinder ikke noget selv – men jeg har stor erfaring i at om-sætte mine kunders ideer til brugbare og holdbare digitale løsninger med en intuitiv tilgang, så gevinsten høstes med det samme.

Jeg har, siden 1991, leveret store og små løsninger til en bred vifte af firmaer og organisationer. Det har været som ansat i ComputerLand, Elektrolux, DanSupport og Focus IT, og siden 2003 som selvstændig i STZ Informatik. Jeg har, i gennem hele min karriere, samarbejdet med mange forskellige mennesker – et samarbejde, der ofte har haft forandring som et bærende element.

Digitalisering af eksisterende arbejdsopgaver medfører næsten altid for-andring, og jeg har, gennem de mange digitaliseringsprojekter, opnået en kompetence i at håndtere disse forandringsprocesser, så de bliver gennemført med succes.

MS Access - Excel - Word - Outlook

certificeret SCRUM master og ISTQB Foundation Tester

Technical writing

Kurser / instruktion / sidemandsoplæring i Access - Excel - Word - makroprorgrammering m.m.

Hvad skal det koste ?

Timepris gældende fra august 2022 og frem:

Kr 820,- ex. moms

Der er gode muligheder for at forhandle sig til rabat

Hvordan fungerer samarbejdet ?

Læs mine forretningsbetingelser her

Hvem har brugt STZ Informatik ?

Plads til jeres historie her ?

Skovdyrkerne i Danmark

ERP-løsning. Lønsystem

Ms Access: Opgradering til Office 365 og tilpasning til ny desigmanual.

Udvikling af tekstbehandlingsskabeloner.

SUS

Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat

Service og videreudvikling af KamSaks – som SSU har overtaget fra Frisørfagets fællesudvalg

Forsikringsselskab.
Udvikling af statistikværktøj.

Lufthavnenes havnerullesystem - komplet administration af lufthavne: Fakturerings­grundlag for flyselskaberne samt omfattende myndighedsrapportering. Anvendes i dag på lufthavnene i Odense, Rønne, Sønderborg, Vagar, Esbjerg og Thisted

’Advisor’ - CSV Odense samt en række andre institutio­ner som underviser unge og voksne handicappede har fået udviklet et komplet kursusplanlæg-ningssystem, der omfatter skemalægning, elev- og 

lærertimeforbrugs beregning, dokumentjournalisering, intern ledelses-information og ekstern myndighedsrapportering. Systemet opfylder de skrappeste krav om personregistrering i Persondataloven og udvikledes til at afløse al papirjournalisering.

Udvikling af indkøbs- og produk-tionsplanlægningssystem til produktion af modetøj. Hånd-terer den specielle problematik i tøjbranchen med størrelses- og farvevarianter.

Vedligehold og videreudvikling af CRM-system.

Videreudvikling på system til Timesagsstyring og lønrapportering.

Vedligehold og videreudvikling af CRM system.

LBH producerer fleksible kompensationsemheder til store rørsystemer. CompCalc – produktionsplanlægning, lagerstyring, for- og efterkalkulation.

Konvertering af Word- og Excel skabeloner til ny version af Microsoft Office.

Udvikling af statistikværk-tøjer i Excel

Omfattende tilretninger i skabelon-baseret sagshånd-teringssystem udviklet i Word

Plads til jeres historie her ?

Semvac A/S

Udvikling af produktionsplanlægningssystem: For- og efterkalkulation på tidsressource.

Udvikling af QA dokumentationssystem

Kontrakthåndtering. Design og udvikling af database til håndtering af interne samarbejdskontrakter samt udvikling af digital måling af målopyldelsesgrad.

Udvikling af tekstbehandlingsskabeloner

PHE Nordic producerer varmevekslere. Udvikling af Excelbaserede hjælpeværktøjer til lagerstyring og salgsplanlægning

Akkerup planteskole er en af landets store en gros planteskoler. Der er udviklet et komplet produktionsplanlægningssystem: Markstyring, gødnings- og sprøjteplanlægning, frø- og spirekontrol, kvalitetskontrol m.m.

Frisørfagets fællesudvalg

Fællesudvalget administrerer bl.a. uddannelsen af frisører og kosmetikere i Danmark. Har udviklet 'Kamsaks' der løser alle administrative opgaver, inkl. dokumentjournalisering, vedr. uddan-nelsen af frisører og kosmetikere. Udvikles og supporteres fortsat.

'VKD2000' - et system til at konvertere store mængder data fra vandkvalitetsanalyser til brugbar information for Københavns Energi, vandforsyningen - nu HOFOR

Kvalitetskontrol på rapportering til myndighederne i den finansielle sektor.

’SASTur’ - SAS grupperejser håndterer al rejsesalg med 10 eller flere deltagere. Har ud-viklet et CRM system som løser alle opgaver i forbind-else med salg af grupperejser

Videreudvikling af system til projektstyring

Videreudvikling af tilbudskalkulationssystem

Plads til jeres historie her ?

Udvikling af skemalæg-ningsværktøj i Excel / Outlook

Udarbejdelse af dokumentation af en lang række regneark, som anvendes i prosesteknisk- og målerteknisk afdeling.

Opgradering af viden om Excel VBA for afdelingens medarbejdere

Alphalyse

Udvikling af automati-seret generering af af analyserapporter

Service og videreudvikling af Havnerullesystem udviklet til Statens Lufthavnsvæsen

Forretningsmæglervirksomhed

Udvikling af løsning til elektronisk udveksling af dokumenter mellem virksomed og kunder.

Forsikringsselskab.
Udvikling af statistikværktøj.

Webbaseret konferencetilmel­dingssystem. OCCs kunder tilmelder sig di­rekte til konferencen

 Herved løftes en væsentlig registreringsopgave fra OCCs personale. Systemet udskriver alle nødvendige papirer direkte til deltagerne og giver den fornødne information til ressource­styring internt og eksternt hos OCC.

På baggrund af en stor mængde data, opsamlet fra spildevands-brønde i Odense Vandselskabs 

dækningsområde laves grafisk fremstilling af belastningen af kloakker m.m. Graferne kan differentieres mht. periode og detaljeringsgrad og udvalgte data eksporteres i XML format til videre anvendelse i prognoseberegning. Undervisning i MS Office på flere niveauer. Tekstbehandlingsskabeloner

Videreudvikling af system til håndtering af Støjmåling samt indberetning til myndighederne.

Udvikling af system til vagtplan-lægning for restaurationspersonale på alle cafeer m.m. på Københavns Lufthavn. Systemet håndterer af-taler i overenskomsten med Horesta.

Videreudvikling af ledelsesinformationssystem.

Videreudvikling af system til ejendomsadministration. Udvikles og supporteres fortsat.

Undervisning i Microsoft Office.

ITG Hosting er et IT konsulenthus. Jeg har løst en række opgaver for deres kunder: Migrering af en større antal MS Access databaser til MS SQL samt opgradering af MicroSoft Office fra 2003 til 2010

Svendborg Brakes producerer bremsesyste­mer til vindmøller, elevatorer, transportbånd m.m. Har udviklet en applikation, der administrerer kvalitetskontrollen og reprogrammeret Excelmakroer i forbindelse med opgradering til Office 2010

Udvikling af Excelløsning til regnskalbskonsolidering.

Plads til jeres historie her ?